Podmínky souhlasu pro zpracování osobních údajů

To nejpodstatnější pro všechny co nemají moc času.

Jste na webu Didotpack.com, který provozuje Tiskárna Didot, spol. s r.o., Trnkova 119, 628 00 Brno-Líšeň. Pokud máte zájem o to co označíte v kontaktním formuláři, budeme vám chtít zaslat jeden či několik emailů a některé mohou obsahovat i obchodní sdělení. Posíláme opravdu jen e-maily související s tím oč máte zájem. Tento formulář mohou využít i lidé, kteří dosud nejsou našimi zákazníky, proto potřebujeme souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracováváme například jméno, obec, telefon (pokud nám jej sdělíte) a e-mailovou adresu (bez ní by elektronicky komunikovat nešlo). Bez udělení tohoto souhlasu na váš zájem nedokážeme reagovat. Souhlas se zasíláním těchto emailů můžete kdykoli zrušit.

A teď trochu podrobněji

Zpracovatel.
Společnost Tiskárna Didot, spol. s r.o., Trnkova 119, 628 00 Brno-Líšeň, IČ 60723921
Poskytovatel webu Didotpack.com.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání informací, osobám se kterými dosud nemáme smluvní vztah nebo nejsou našimi zákazníky, e-mailem je váš souhlas. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů. V rámci každého e-mailu budete mít možnost toto zasílání do budoucna odmítnout.

Budeme o vás zpracovávat tyto osobní údaje: Jméno, Obec (pokud jste ji uvedli) e-mailovou adresu a přehled e-mailů, které jsme vám zaslali. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu, vč. Vaší IP adresy, ze které jste vyplnili Vaši e-mailovou adresu) a dále případně informace o tom kdy jste souhlas odvolali.

K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.

Údaje o vás budeme zpracovávat primárně do odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním e-mailů. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme vám e-maily zasílali.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních a externích počítačových systémech či v listinné podobě.

Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
  2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
  5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a
  6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Dále vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.


V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší společnosti, nás můžete kontaktovat zasláním emailu na [email protected], na tel. čísle: +420 776 696 696, osobně nebo poštou na adrese: Tiskárna Didot, spol. s r.o., Trnkova 119, 628 00 Brno-Líšeň.